Algemene voorwaarden
2020-2024

Artikel 1. Definities

1.1. De opdrachtnemer: Reizende psycholoog, persoonlijk vertegenwoordigd door Michelle de Mol.

1.2. De opdrachtgever: De persoon/cliënt/klant die de opdracht heeft gegeven tot levering van diensten en/of producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 3. Beroepscode

3.1. De opdrachtnemer handelt volgens de beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Dit betekent dat zij haar werkzaamheden uitvoert volgens de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Voor meer informatie over deze beroepscode, kun je terecht op de website van het NIP.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht.

4.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die opdrachtgever heeft geleden ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen tijdens of naar aanleiding van een opdracht. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

4.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die de opdrachtgever heeft geleden ten gevolge van het niet of onvolledig doorgaan van de opdracht.

4.4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

5.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de opdrachtnemer.

5.2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals educatief materiaal, oefeningen, verslagen en adviezen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem of haar zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 6. Website

6.1. De kosten voor opdrachten zijn vermeld op de website www.reizendepsycholoog.nl. De opdrachtnemer streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met de opdrachtnemer de mogen claimen of veronderstellen.

6.2. De opdrachtnemer zorgt voor een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de website www.reizendepsycholoog.nl onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan de opdrachtnemer daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

6.3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de materialen op de website www.reizendepsycholoog.nl te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

6.4. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website www.reizendepsycholoog.nl staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Artikel 7. Persoonsgegevens

7.1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

7.2. De gegevens van de opdrachtgever worden vertrouwelijk behandeld. Deze mogen niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden worden verstrekt.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1. Facturen worden alleen via de e-mail verstuurd.

8.2. De opdrachtnemer stuurt binnen 3 werkdagen na een online consult een factuur naar de opdrachtgever.

8.3. Facturering vindt plaats op basis van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen tarieven bij aanvang van de dienstverlening.

8.4. Alle door de opdrachtnemer gedeclareerde kosten voor de opdracht dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum, welke staat vermeld op de factuur.

8.5. De opdrachtgever kan betaling niet achterwege laten met een beroep op verrekening. Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar behaald resultaat.

8.6. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de opdrachtgever in verzuim.

8.7. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen na de factuurdatum heeft betaald, zal de opdrachtnemer kosteloos een betalingsherinnering sturen waarin de opdrachtgever nog veertien dagen de kans krijgt om te betalen zonder extra kosten. In deze betalingsherinnering wordt wel gewaarschuwd voor de incassokosten die na veertien dagen worden berekend. Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Afspraken

9.1. De opdrachtnemer dient het online consult op de afgesproken tijd te laten beginnen.

9.2. Indien de opdrachtgever te laat is, wordt de duur van het online consult bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.

9.3. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat deze zo veel mogelijk met de opdrachtnemer meewerkt.

9.4. Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van het online consult worden geannuleerd. Bij niet annuleren en niet verschijnen of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de opdrachtnemer gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt volledig in rekening te brengen.

Artikel 10. Opzegging en beëindiging

10.1. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk, mondeling en per e-mail opzeggen.

10.2. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst en/of het online consult zelf onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt.

10.3. Tijdens de overeenkomst is er de mogelijkheid dat de opdrachtnemer de opdrachtgever naar een andere praktijk doorverwijst omdat hij of zij daar beter geholpen kan worden. Uiteraard zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 11. Communicatie

11.1. Het contact tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever vindt plaats via e-mail en/of telefoon.

11.2. Een online consult vindt plaats via een beveiligde videoverbinding via laptop, tablet of telefoon.

Artikel 12. Klachten

12.1. De opdrachtnemer wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij de verwachtingen van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden, diensten en/of producten dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer via info@reizendepsycholoog.nl.

12.2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal de opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.