Privacyverklaring
2020-2024

Dit is de privacyverklaring van Reizende Psycholoog, www.reizendepsycholoog.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Reizende Psycholoog. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? Je kunt Reizende Psycholoog bereiken via: info@reizendepsycholoog.nl

Vanaf 25 mei 2018 worden al uw persoonsgegevens beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is door de Europese commissie vastgesteld en geldt voor inwoners van alle Europese landen. In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer je bij Reizende Psycholoog een behandeltraject aangaat, verklaar je op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de tekst op deze pagina.

De persoonsgegevens die Reizende Psycholoog verwerkt
Reizende Psycholoog verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Reizende Psycholoog verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Reizende Psycholoog verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld digitaal, in correspondentie en telefonisch)
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag
– Internetbrowser en apparaat type

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens
De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Bij ieder doel moet Reizende Psycholoog een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. Hieronder wordt dit weergegeven:

  • Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame en het gericht adverteren (op basis van toestemming)
  • Om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)
  • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele aanpassingen van diensten en/of producten (gerechtvaardigd belang)
  • Om producten en/of diensten te kunnen leveren (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)
  • Voor de belastingdienst (naleven/uitvoeren van een wettelijke verplichting)
  • Voor het verwerken van jouw reacties onder een bericht op de website of op Instagram (gerechtvaardigd belang).
  • Voor het gericht toepassen van gesponsorde reclame (op basis van toestemming)
  • Om jouw aanbeveling op de website te kunnen plaatsen (op basis van toestemming)

Het bewaren van persoonsgegevens
Bij Reizende Psycholoog worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt door jouw psycholoog. Dit heeft tot doel om de psychologische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen. Jouw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Deze gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar waarna het wordt vernietigd.

Het beveiligen van persoonsgegevens
Reizende Psycholoog neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@reizendepsycholoog.nl

Het recht op inzage, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Ook heb je recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens.

Toestemming voor het delen van persoonsgegevens
Niet iedereen mag zomaar jouw dossier inzien. Reizende Psycholoog krijgt gegevens te zien die nodig zijn om je goed te kunnen behandelen. De psycholoog valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Informatie uit het dossier mag zonder jouw schriftelijke toestemming niet worden doorgegeven aan anderen; ook niet aan een werkgever, partner, familie of vrienden. Dit mag alleen als je daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Jij bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven. Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reizendepsycholoog.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Reizende Psycholoog jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Reizende Psycholoog reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Reizende Psycholoog wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG binnen Reizende Psycholoog
– Administratie
Reizende Psycholoog is verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toon je ons jouw ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Jouw persoonsgegevens staan in jouw dossier. Een kopie van elke factuur wordt opgeslagen in jouw dossier
– Dossier
Reizende Psycholoog is door de beroepsorganisaties en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van jouw gegevens. Dit dossier bevat de digitale aantekeningen. De werkaantekeningen worden digitaal opgeslagen en kunnen niet door jou worden ingezien.
– Factuur
Je ontvangt een factuur voor de administratie. De factuur bevat uitsluitend de gegevens die jij daarop vermeld wilt zien en geen inhoudelijke informatie over de behandeling.
– Betaling van een consult
Een betaling via een (eenmalige) overschrijving per bank vermeldt uiteraard jouw naam op de afschriften en online bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. De belastingdienst kan hierdoor jouw (achter)naam in de financiële administratie tegenkomen.
– Correspondentie
Je kunt over algemene zaken zoals datum, bevestiging of wijziging van een afspraak mailen naar info@reizendepsycholoog.nl. Wanneer je persoonlijke gegevens naar het mailadres stuurt, dan wordt deze mail met persoonlijke inhoud opgeslagen in jouw beveiligde dossier en uit het mailprogramma verwijderd.
– Beveiliging digitale gegevens
De website is beveiligd met een SSL beveiliging. Een online consult vindt plaats via een beveiligde videoverbinding via laptop, tablet of telefoon. De digitaal opgeslagen dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord wat uitsluitend bekend is bij jouw psycholoog.

Cookies
Reizende Psycholoog gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of telefoon. Reizende Psycholoog gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie deze website voor een toelichting.
In het cookiebeleid vind je meer informatie over de specifieke cookies op de website van Reizende Psycholoog.